banner1
banner2
banner3

OSB-e hoş geldiňiz

Biz hakda

1999-njy ýylda döredilen Shunde Foshan şäherinde ýerleşýän Guangdong Shunde OSB Daşky Gurşaw Tehnologiýa Co., Ltd.OSB iň ýokary hilli we iň soňky bazarda bar bolan iň talap edilýän önümleri üpjün etmek üçin bagyşlaýar, islegleriňize görä OEM we ODM hyzmatyny berip biler.
Koprak okaGo

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Tehnologiýa güýji

  Tehnologiýa güýji

  200-den gowrak adamyň güýçli tehniki güýji we häzirki zaman tehnologiýa we gözleg merkeziniň güýji bilen OSB 198 pes patent we şahadatnama aldy, ýokary temperatura EVI, eriş, inwertor tehnologiýasy we ş.m. ýaly köp ugurlary öz içine alýar, üstesine-de önümlerimiz tarapyndan tassyklanýar dünýädäki köp ýurtlaryň standarty.

  Koprak oka
 • Bazar strategiýasy

  Bazar strategiýasy

  OSBmainly OEM / ODM esasynda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.Mundan başga-da, has çylşyrymly we talap edilýän bazary kanagatlandyrmak üçin basseýni ýylatmak, jaýy ýylatmak / sowatmak we gyzgyn suw ulanmak üçin ýöriteleşdirilen çözgüt ýokary derejeli bazardaky hyzmatdaşlarymyza hödürlenip bilner.

  Koprak oka
 • Biziň jogapkärçiligimiz

  Biziň jogapkärçiligimiz

  Biziň wezipämiz işgärlere bizden razy bolmak, müşderiniň üstünliklerine ýetmek, sosial jogapkärçiliklerimizi ýerine ýetirmekdir. Biziň gözýetimimiz, önümlerimiziň bütin dünýäde ýylylygy geçmegine, gündelik durmuşyň has gowulaşmagyna ýol bermekdir. Biziň gymmatlyklarymyz innowasiýa, hyzmatdaşlyga bolan höwesdir we paýlaşmak, dogruçyllyk we hünär ussatlygy.

  Koprak oka
 • Baý tejribe

  Baý tejribe

  22+ ýyllyk hünär gözleg we ýylylyk nasoslaryny öndürmek we eksport etmek bilen zawod.Managementhli dolandyryş işleri ISO 9001: 2015 ulgamyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär.

  Koprak oka

Esasy önümler

OSB iň soňky bazardaky iň ýokary hilli we iň talap edilýän önümleri üpjün etmek üçin bagyşlaýar

 • Doly inwertor basseýn ýylylyk nasosy

  Doly inwertor basseýn ýylylyk nasosy

 • EVI DC inwertor ýylylyk nasosy

  EVI DC inwertor ýylylyk nasosy

 • Hemmesi bir ýylylyk nasosynda

  Hemmesi bir ýylylyk nasosynda

 • Ounder / suw çeşmesi ýylylyk nasosy

  Ounder / suw çeşmesi ýylylyk nasosy

 • Söwda ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy

  Söwda ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy


 • kompaniýa1

  Doly inwertor basseýn ýylylyk nasosy

  Öý we täjirçilik seriýalary
  • R32 sowadyjy

   R32 sowadyjy

  • DC Inverter tehnologiýasy islege bagly

   DC Inverter tehnologiýasy islege bagly

  • Programmany uzakdan dolandyrmak

   Programmany uzakdan dolandyrmak

  • Pes ses

   Pes ses

 • kompaniýa1

  EVI DC inwertor ýylylyk nasosy

  • Efficiencyokary netijelilik A +++ energiýa derejesi

   Efficiencyokary netijelilik A +++ energiýa derejesi

  • -25 bi daşky gurşaw temperaturasynda durnukly işlemek

   -25 bi daşky gurşaw temperaturasynda durnukly işlemek

  • Köp funksiýaly: 5 iş tertibi

   Köp funksiýaly: 5 iş tertibi

  • Programmany uzakdan dolandyrmak

   Programmany uzakdan dolandyrmak

 • kompaniýa1

  Hemmesi bir içerki gyzgyn suw ýylylyk nasosynda

  V akylly seriýa
  • LCD sanly gözegçilik ediji

   LCD sanly gözegçilik ediji

  • Temperatureokary temperaturaly suw

   Temperatureokary temperaturaly suw

  • Wifi App uzakdan dolandyryş

   Wifi App uzakdan dolandyryş

  • Hepdelik awto ýokary temperatura antisepsis

   Hepdelik awto ýokary temperatura antisepsis

 • kompaniýa1

  Ounder / suw çeşmesi ýylylyk nasosy

  • Ösen çeýe kompressor bilen enjamlaşdyrylan

   Ösen çeýe kompressor bilen enjamlaşdyrylan

  • Atingyladyş we sowadyş we DHW funksiýalary

   Atingyladyş we sowadyş we DHW funksiýalary

  • Mikrokompýuter akylly dolandyryş tertibi

   Mikrokompýuter akylly dolandyryş tertibi

  • Agyr iş şertlerinde ýumşak işlemek

   Agyr iş şertlerinde ýumşak işlemek

 • kompaniýa1

  Söwda ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy

  • EEV

   EEV

  • Temperatureokary temperaturaly suw rozetkasy

   Temperatureokary temperaturaly suw rozetkasy

  • Ygtybarly dünýä belli marka kompressory

   Ygtybarly dünýä belli marka kompressory

  • Bak bilen gün gyzdyryjy ýa-da beýleki gyzdyryjylar bilen birleşmäge ukyply

   Bak bilen gün gyzdyryjy ýa-da beýleki gyzdyryjylar bilen birleşmäge ukyply

Haryt& Ulanylyşy

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • Güýçli tehniki topar
  Güýçli tehniki topar
  200-den gowrak adamyň güýçli tehniki güýji we häzirki zaman gözleg we gözleg merkeziniň güýji bilen OSB aşa pes temperaturaly EVI, eriş, inwertor tehnologiýasy we ş.m. ýaly köp ugurlary öz içine alýan 198 patent aldy.
 • Global bazar
  Global bazar
  Demirgazyk Amerikany, Europeewropany, Günorta Afrikany we Aziýany öndürýän we üpjün edýän ýylylyk nasos önümlerimiz bazar tarapyndan gowy kabul edildi we CE, CB passing geçip has köp üstünlik gazandyk.

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • 2

  Buz wannasynyň ýylylyk nasosy

  Recentlyakynda iň az 5 gradus oultet bolan çiller ýylylyk nasosy üçin nusga.500L buz wannasyny mimiuma sowatmagy başardy ...
  Koprak oka
 • R290 变频 地 源 机

  R290 Howa çeşmesi ýylylyk nasosy

  R290 Howa çeşmesi ýylylyk nasosy ýylylyk nasos öndürijileri alternatiw sowadyjylary tapmaga synanyşýarlar, sebäbi häzirki sowadyjylaryň ...
  Koprak oka
 • 1

  80 gradus ýokary temperatura ýylylyk nasosy w ...

  Otaglary ýylatmak islegi artdy, ýylylyk nasosy jaýy gyzdyrmagyň adaty usulyna öwrüldi.Söwda bölümi bolsa täze gelmek, çalyşmak üçin ideal ...
  Koprak oka

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň