sahypa_banner

Biz hakda

Guangdong Shunde OSB Daşky Gurşaw Tehnologiýa Co., Ltd.

1999-njy ýylda döredilen Shunde Foshan şäherinde ýerleşýän Guangdong Shunde OSB Daşky Gurşaw Tehnologiýa Co., Ltd.OSB iň ýokary hilli we iň soňky bazarda bar bolan iň talap edilýän önümleri üpjün etmek üçin bagyşlaýar, islegleriňize görä OEM we ODM hyzmatyny berip biler.

biz hakda

OEM / ODM

biz hakda

ODM

Gözleg we ösüşiň güýçli kuwwatyna esaslanyp, OSB esasan ODM esasynda müşderiler üçin adaty önümleri hödürleýär.

biz hakda

OEM

Müşderileriň önümleriň öz pikiri we dizaýny bar bolsa, OSB köpçülikleýin önümçiligi aňsatlaşdyrmak üçin ony hakykylaşdyryp we üýtgedip biler.

biz hakda

Bilelikdäki dizaýn

Strategiki hyzmatdaşlyk edýän müşderiler üçin OSB hem bilelikde işleýär we düýbünden täze önümleri döredýär.

Biziň güýjümiz

Güýçli tehniki topar

200-den gowrak adamyň güýçli tehniki güýji we häzirki zaman gözleg we gözleg merkeziniň güýji bilen OSB aşa pes temperaturaly EVI, eriş, inwertor tehnologiýasy we ş.m. ýaly köp ugurlary öz içine alýan 198 patent aldy.

biz hakda
biz hakda

Önümçilik liniýasyny gowulandyrmak

Şu wagta çenli 3 sany awtomatiki önümçilik liniýasy, 3 sowuk / yssy ýagdaý entalpi synag laboratoriýasy, doly sowadyjy awtomatik doldurma enjamy, şeýle hem 4-den 1-e çenli elektrik howpsuzlygyny barlamak enjamy we halogen ýaly ähli zerur synag enjamlary bilen enjamlaşdyrdyk. syzdyryjy barlag enjamy we ş.m. managementhli dolandyryş ISO 9001: 2015 ulgamy bilen ýerine ýetirilýär.

Global bazar

Demirgazyk Amerikany, Europeewropany, Günorta Afrikany we Aziýany öndürýän we üpjün edýän ýylylyk nasos önümlerimiz bazar tarapyndan gowy kabul edildi we CE, CB , Demirgazyk Amerika CUS kepilnamasy we EN 14511, EN16147, EN14825 we ş.m. geçip, has köp üstünlik gazandyk. energiýa netijeliligini barlamak.Özümiz ýaly, IOT WiFi dolandyryş funksiýasyny ösdürdik, bu howa howamyzyň hemmesinde diýen ýaly suw ýylylyk nasos önümlerine degişlidir.

Biz hakda

Medeniýetimiz

Biziň wezipämiz işgärlere bizden razy bolmak, müşderiniň üstünliklerine ýetmek, sosial jogapkärçiliklerimizi ýerine ýetirmekdir. Biziň gözýetimimiz, önümlerimiziň bütin dünýäde ýylylygy geçmegine, gündelik durmuşyň has gowulaşmagyna ýol bermekdir. Biziň gymmatlyklarymyz innowasiýa, hyzmatdaşlyga bolan höwesdir we paýlaşmak, dogruçyllyk we hünär ussatlygy.

Sergi we wakalar

Şahadatnamalar

Esasy wezipämiz, önümleriniň ygtybarlylygyny we hilini üpjün etmek we daşary ýurt bazarlarynyň tehniki we hünär şahadatnamalaryna laýyk gelmek.OSB halkara markasy hökmünde CE, CB, SAA we ş.m. ýaly birnäçe halkara şahadatnamalaryna eýe.
(Aşakdaky suratlar OSB-iň önümleriň her bir modeli üçin sanalan şahadatnamalarynyň bardygyny görkezmeýär.)

 • 64.111.15.04143.01 CERT_CE_ şifrlenen
 • 64.711.15.04143.01 CERT_EMC_ şifrlenen
 • 20180116_141241
 • 20180116_141815
 • CE BB 、 BC 、 BS_ şifrlenen
 • CE_GZES1706009381HS (GZES141101281102) _ şifrlenen
 • FI-31696_ şifrlenen
 • FI-31807_ şifrlenen
 • OSB ISO şahadatnamasy
 • SGS_NA_17_SD_00009_ şifrlenen
 • Milli hökmany önüm şahadatnamasy