sahypa_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Suw ýylylyk nasosyna howa has çalt gyzýarmy?

Suw ýylylygy nasosynyň ýylylyk derejesi, suwuň temperaturasyna we açyk howanyň temperaturasyna görä
Tomus giriş suwunyň temperaturasy we açyk howanyň temperaturasy ýokary, şonuň üçin has çalt gyzdyrylýar.
Winnereňijiniň giriş suwy we açyk howasy has pes, şonuň üçin ýyladyş haýal.

Suw ýylylyk nasosynyň güýji näçe?

Esasan açyk howanyň täsiri. Daşky temperatura pes bolanda, ýyladyş wagty has uzyn bolýar, güýç sarp edilýär we tersine.

Suw ýylylyk nasosynyň ýyladyş ýörelgesi näme? Näme üçin energiýa tygşytlap biler?

Buglandyryjydaky sowadyjy daşky gurşawdaky howadan ýylylygy siňdirýär.Kompressoryň gysylmagyndan soň, basyş we temperatura ýokarlanandan soň, suwy gyzdyrmak üçin ýylylyk çalşyjysyna aýlanyş, soňra gurnalan enjamy sokmak, sowatmak üçin bugarmak, kompressora ýene aýlanmak.
Bu ýörelgäni çekip bolar: suw gyzdyryjy howa göni elektrik ýyladyş suwuny ulanman, kompressory we fanaty herekete getirmek, içindäki suw çüýşesine iberilýän ýylylygy ýylylyk daşaýjy hökmünde hereket etmek üçin az mukdarda elektrik energiýasy bilen.
Elektrik suw gyzdyryjysynyň energiýasy arassa elektrik energiýasyndan durýar
Gün energiýasy gyzdyryjysynyň energiýasy elektrik energiýasyndan we gün ýylylygyndan durýar.
Howanyň suw ýylylyk nasosyna berýän energiýasy elektrik energiýasyndan we howa ýylylygyndan durýar.
Bellik: howanyň suw ýylylyk nasosy bilen gün energiýasy gyzdyryjysy bilen tapawudy, suw ýylylyk nasosyna howanyň daşky gurşawa täsir edip bilmezligi.

Haýsy şertleri ulanyp bolmaýar?

Elektrik togy kesilende biraz wagtlap bir bedre gyzgyn suw ulanyp bolýar.Suw bolmasa ýa-da suw basyşy gaty pes ulanylyp bilinmez.

Atingyladyş kuwwaty näçe uly bolsa şonça gowymy?

Hoster eýesi we tank gabat gelmeli, gaty uly serişde sarp eder, basyş gaty uly, amal petiklenýär.gaty kiçi ukyp ýeterlik däl, ýyladyş haýal.

Işlemek aňsatmy, islän wagtyňyz gyzgyn suw barmy?

Başdaky gurnamadan soň indi düzediş gerek däl. Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin awtomatiki işläris.
Limitokarky çäk temperaturasyna ýetenden soň ýylylyk nasosy awtomatiki usulda saklanar we izolýasiýa ediler we suwuň temperaturasy 45 ° —55 ° derejesinde saklanar.

Başdaky gurnamadan soň indi düzediş gerek däl. Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin awtomatiki işläris.

Limitokarky çäk temperaturasyna ýetensoň, ýylylyk nasosy awtomatiki usulda saklanar we izolýasiýa ediler we suwuň temperaturasy saklanar 45 ° —55 °.

Itagyş ýagsa ulanyp bolarmy?

Suw ýylylyk nasosyna howa diňe açyk temperaturanyň we giriş suwunyň temperaturasynyň täsiri, ýagyşyň täsirine düşmeýär. Bu gün energiýasy gyzdyryjy bilen deňeşdirilende iň aýdyň artykmaçlyklardyr.

Näme üçin suw ýylylyk nasosyna howa beýleki suw gyzdyryjylaryndan has gymmat?

Irki maýa goýumlary, giç dikeldişiň maýa goýum häsiýeti.

Hemmesini bir ýylylyk nasosyna gurmak amatlymy?

OSB Bir ýylylyk nasosynyň hemmesi ýylylyk nasosyny we suw çüýşesini birleşdirýär, hemmesi bir dizaýnda, bölünen görnüşli ýylylyk nasosy bilen tapawutlanýar. Ftorid we wakuum nasosyny tükenmeli däl. Kiçijik ýer alyň, islendik pozisiýa ýerleşdirilip bilner. poluň beýikligi, lift otagy üçin örän amatly. Gün suw gyzdyryjylary we elektrik suw gyzdyryjylary üçin gowy çalyşma.

Suw çüýşesiniň kuwwaty choose nädip saýlamaly

Adaty hasaplama: adam 50L

Içerki / Daşarky sowadyjy rulondan näme tapawudy bar?

Içki sowadyjy rulon diýmek: Suw çüýşesinde ýylylyk geçirijisi water suw bilen göni aragatnaşyk.
Üstünlik bilen ýyladyş has çalt, Iş wagtyny gysgaldyň, bu müşderiler üçin suw ulanmak üçin has amatly we kompressoryň goragy üçin has amatly, howanyň suw ýylylyk nasosynyň energiýasyny tygşytlamakdaky artykmaçlyklaryny özünde jemleýär.
Adetmezçiligi - uzak wagtlap ýokary temperatura ýagdaýynda kontakt suwy, mis turbany poslamak aňsat.
Daşarky sowadyjy rulon: Poslamaýan polatdan ýasalan bakyň daşynda göni däl ýyladyş
Üstünlik - Suw bilen gönüden-göni aragatnaşyk saklamazlyk, poslamak we okislenmek aňsat däl, goýum ýok, has amatly.
Adetmezçiligi - heatingyladyş netijeliligine täsir etmek.