sahypa_banner

Günüň üstünde ýylylyk nasosyny işledip bilersiňizmi?

Birleşdirip bilersiňizýylylyk nasosynyň ýyladyş ulgamyýylylyk we gyzgyn suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda ekologiýa taýdan arassa bolmak üçin gün panelleri bilen.Gün panelleriniň gün massiwiniň ululygyna baglylykda ýylylyk nasosyňyzy işletmek üçin zerur bolan ähli elektrik energiýasyny öndürip biljekdigi düýbünden mümkindir.Balanceagny, balansda bir ýylyň dowamynda ulanjakdan has köp elektrik öndürerdiňiz, ýöne bu gijeki wagt ulanylyşyna degişli bolmaz.

Gün energiýasynyň iki dürli görnüşi bar - gün termiki we fotoelektrik.

1

Gün termiki gyzgyn suwuňyzy ýylatmak üçin günüň ýylylygyny ulanýandygy sebäpli, bu zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin ýylylyk nasosy tarapyndan talap edilýän elektrik energiýasyny azaltmaga kömek edip biler.

Munuň tersine, gün fotoelektrik (PV) ulgamlary günüň energiýasyny elektrik toguna öwürýär.Bu elektrik, esasan gazylyp alynýan ýangyçlary ýakmak arkaly döredilen setden elektrik toguna bolan islegiňizi azaldyp, ýylylyk nasosyňyzy işletmäge kömek edip biler.

Adatça gün paneli ulgamlary kilowat (kWt) ululykda.Bu ölçeg, günüň iň güýçli wagty sagatda paneller tarapyndan öndürilýän kuwwata degişlidir.Ortaça ulgam üç-dört kWt töweregi bolup, güneşli günüň içinde öndürip boljak iň ýokary önümi görkezýär.Bulutly bolsa ýa-da ir säherler we agşamlar Günüň iň gowşak wagty bu san az bolup biler.Dört kWt ulgam ýylda 3400 kWt sagat elektrik öndürer we 26 m2 üçek meýdany tutar.

Emma bu ýeterlikmi?

Angliýanyň ortaça öýi ýylda 3700 kWt sagat elektrik energiýasyny ulanýar, bu dört kWt gün paneli ulgamy zerur elektrik toguny diýen ýaly üpjün etmeli diýmekdir.Tordan az mukdarda ulanylmaly.

Şeýle-de bolsa, ortaça emläk ýylylyk we gyzgyn suw üpjün etmek üçin ýylylyk nasosy däl-de, gazany ulanýandygyny bellemelidiris.Bu öýlerde gaz sarp edilişi has ýokary we elektrik energiýasy ulanylyşy pes bolar.Emmaýylylyk nasoslary has köp elektrik sarp edýärler- hatda dört gezek ulanylýan CoP bilen gaty täsirli ýylda 3000 kWt sagatda ulanylýar.Diýmek, gün panelleri öýüňizi we suwuňyzy ýylatmak üçin zerur bolan elektrik energiýasynyň köpüsini öndürip bilmeli bolsa-da, ýylylyk nasosyňyzy we beýleki enjamlary toruň kömegi bolmazdan işledip bilmez. .Aboveokardaky sanlara esaslanyp, gün panelleri öý hojalygynyň zerur bolan elektrik energiýasynyň takmynan 50 göterimini üpjün etmegi başarmaly, galan 50 göterimi setden (ýa-da kiçijik ýel ýaly täzelenip bolýan usullardan) gelýär. gurnalan bolsaňyz turbina).

 


Iş wagty: 18-2022-nji awgust