sahypa_banner

Heatylylyk nasosy üçin näçe gün paneli gerek?

2

Gün panelleri barada aýdylanda, üçege näçe köp gabat gelseňiz gowy bolar.Paneller gaty az we hatda iň kiçi elektrik enjamlaryny hem zordan işledip bilýärdi.

Aboveokarda bellenip geçilişi ýaly, gün energiýasynyň ýylylyk nasosyňyzy işletmegini isleýän bolsaňyz, gün paneli ulgamy azyndan 26 m2 bolmaly, muňa garamazdan has köp peýdalanyp bilersiňiz.

Gün panelleri öndürijä baglylykda dürli-dürli bolup biler, ýöne olar siziň pikir edişiňizden has uludyr.Jaýyň üstünde olar gaty kiçi görünýär, ýöne her paneliň boýy 1,6 metr, ini bir metr.Olaryň galyňlygy takmynan 40mm.Panellerde mümkin boldugyça gün şöhlesini alyp bilmekleri üçin uly ýer meýdany bolmaly.

Size zerur panelleriň sany, isleýän ulgamyňyzyň ululygyna baglydyr.Adatça, bir kWt ulgam üçin dört gün paneli gerek.Şol sebäpli bir kWt ulgamyna dört gün paneli, iki kWt ulgam sekiz panel, üç kWt ulgam 12 panel we dört kWt ulgam 16 panel gerek bolar.Ikinjisi, takmynan 26 m2 töweregi meýdany döredýär.Dört kWt ulgamyň üç-dört adamlyk öý hojalygy üçin amatlydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Ondan has köp ýaşaýjy üçin 24 paneli talap edip we 39 m2 çenli alyp bilýän bäş ýa-da alty kWt ulgam gerek bolup biler.

Bu sanlar üçegiň ululygyna we ýerleşýän ýeriňize bagly bolar, ýagny size has az ýa-da az gerek bolup biler.

Heatylylyk nasosyny oturtmagy we ony işletmek üçin gün panellerini ulanmagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, öýüňize seretmek üçin ökde inerener almagyňyzy üpjün etmeli.Öýüňizi nädip has netijeli etmelidigi barada maslahat berip bilerler (mysal üçin, goşa aýna, goşmaça izolýasiýa we ş.m.), ýitirilen ýylylygy çalyşmak üçin nasosy güýçlendirmek üçin az elektrik gerek bolar.Şeýle hem, ýylylyk nasosynyň nirä gidip biljekdigini we näçe gün paneli gerek boljakdygyny size aýdyp bilerler.

Gurnama kadaly geçer ýaly hünärli maslahat almaly.

 


Iş wagty: 18-2022-nji awgust