sahypa_banner

Geotermiki ýyladyş we sowadyş ulgamy meniň öýüm üçin näçeräk çykdajy eder? —— 1-nji bölüm

1-2

Öýüňiz üçin geotermiki ýyladyş we sowatmagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, özüňize diňe bir çykdajylar däl-de, umumy çykdajylaryň nämäni talap edip biljekdigi barada sorag berip bilersiňiz.Geotermiki ýyladyş we sowadyş enjamlarynyň has ýokary baha belligi barlygy hakykat, ýöne adamlaryň bilmek isleýän esasy zady: ulgam uzak möhletde oňa ähmiýet berermi?

Energy.gov-a görä, ýyladyş çykdajylaryny adaty peç we AC bilen deňeşdirilende ýyladyş çykdajylaryny 50%, sowadyş çykdajylaryny bolsa 35% azaltmak, geotermiki saýlamagyň esasy sebäbi.Şeýle-de bolsa, möhletiň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläniňde göz öňünde tutmaly birnäçe zat bar.

Şahsy ýagdaýyňyza baha bermek

Öý eýesiniň gurnama wagtynda sarp edip biljek geotermiki ýylylyk nasosynyň bahasyna köp faktorlar goşant goşar.Öýüňizde ulanylýan energiýanyň netijeliligini ýokarlandyranyňyzda, umumy rahatlygy ýokarlandyrmak bilen çykdajylary we peýdaly tölegleri ep-esli azaldyp bilersiňiz.Energyöne iň ýokary energiýa netijeliligini gazanmak isleseňiz, energiýa ýüküne baha bermek we ony azaltmagyň ýollaryny kesgitlemek möhümdir.Öýüňiziň ululygyndan başga-da, beýleki faktorlar ýeriňiz üçin dogry geotermiki ýylylyk nasosyny kesgitleýär.

Geotermiki ýyladyş gurnamasynyň bahasyna näme täsir edýär?

Geotermiki gurnama çykdajylary dürli-dürli bolup bilýändigi sebäpli, geotermiki ýylylyk nasosyňyzyň bahasyny nämäni kesgitlejekdigine düşünmek zerurdyr.Aýratyn elementler, şeýle hem markany saýlamak, geotermiki maýa goýumlaryňyzyň bahasyna täsir eder.

Ulgam kuwwaty

Jaýyňyzyň göwrümini ýeňilleşdirmek üçin zerur enjamyňyzyň kuwwaty býudjetiňiziň iň möhüm bölegini kesgitlär.Ululygy näçe uly bolsa, çykdajy şonça-da ýokary bolar.Residentialaşaýyş jaýy üçin takmynan 2,0 tonna / 24000 BTU-dan 10.0 tonna / 120000 BTU aralygy bolup biler.Adatça, jaýda 2,5 tonnadan 5.0 tonna çenli aralyk birlik gerek bolar.

Ulgamlaryň görnüşleri

Şeýle hem, geotermiki ýylylyk nasosyňyz üçin aýlawlaryň görnüşlerini göz öňünde tutmaly.Elýeterli giňişlik, keseligine ýa-da dik ulgamyň siziň üçin iň amatly saýlawdygyny kesgitlär.Adatça, keseligine aýlaw ulgamlary dik aýlawdan has tygşytly.Şeýle-de bolsa, gorizontal aýlaw ulgamlaryny gurmak üçin ýeterlik ýer bolmaly.

Aýratynlyklary we netijeliligi

Bölümiňiziň aýratynlyklary we ulgam netijeliligi umumy çykdajylary kesgitlemekde hem faktor bolar.Ulgamyň netijeliligi üýtgäp biler, ýöne geotermiki birligiň netijeliligi, adatça, 15 EER (Energiýa netijeliligi gatnaşygy - Has köp san has gowudyr) we sowatmak üçin 45 EER-den ýokarydyr.COP-iň bahalary (öndürijilik koeffisiýenti - Has köp san has gowy) ýyladyş üçin 3.0 sowadyşda 5.0-den ýokary.Öý eýeleriniň gözleýän meşhur aýratynlyklary içerki gyzgyn suw önümçiligini, Wi-Fi dolandyryşyny we uzakdan gözegçilik aýratynlyklaryny öz içine alýar.

Bu faktorlara baglylykda, saýlan markaňyzyň öndürijiligi we ökde gurnaýjylaryň tejribesi, çykdajylaryňyz spektrde pesden ýokary derejä çenli üýtgeýär.

 

Bellik :

Makalalaryň käbiri internetden alyndy.Düzgün bozulan bolsa, pozmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Heatylylyk nasos önümleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, OSB ýylylyk nasos kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz, biz siziň iň gowy saýlawyňyz.


Iş wagty: Sentýabr-08-2022