sahypa_banner

Geotermiki ýyladyş we sowadyş ulgamy meniň öýüm üçin näçeräk çykdajy eder? —— 2-nji bölüm

1-2

Geotermiki ulgamyň hakyky durmuş bahasy näme?

Bu makaladaky geotermiki ýyladyş we sowadyş bahalary ýerli peýdaly höweslendirişlerden ýa-da ýakynda Kongres tarapyndan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldylan 26% federal salgyt karzlaryndan öň hasaplanýar.

Öý eýesi ortaça geotermiki ýyladyş we sowadyş çykdajylary üçin umumy çykdajylaryň 18,000-den 30,000 dollar aralygynda bolmagyna garaşyp biler.Bu çykdajy doly geotermiki gurnamany öz içine alar.Uly jaýlar üçin ýokary derejeli ýerüsti çeşme ýylylyk nasos ulgamlary bilen bahasy 30,000-den 45,000 dollar aralygynda bolup biler.Jaýyňyzyň ululygyny, ýerleşýän ýerini, topragyň görnüşlerini, elýeterli ýerlerini, ýerli howanyň ulanylyşyny we bar bolan kanalizasiýa işleriniň ýagdaýyny we ýylylyk nasosyny saýlamagyňyz, maýa goýmak üçin zerur bolan umumy geotermiki ýyladyş çykdajylaryna täsir etjekdigini ýadyňyzdan çykarmaly däldiris.

Geotermiki ýyladyş we sowadyş bazarynda ýyllyk 12% ösüş bolýandygy sebäpli, ilkinji nobatda durnukly energiýany ulanýan ýokary netijeli HVAC ulgamlaryna islegiň ýokarlanmagy sebäpli sarp edijileriň çykdajylary oňyn täsir etdi.

On ýyl mundan ozal geotermiki çykdajylar bilen deňeşdirilende, ýerüsti ýylylyk nasoslaryny hödürleýän öndürijileriň we has tejribeli we täsirli gurnawçylaryň köp bolmagy sebäpli nyrh gurluşy has bäsdeşlik edýär.

Geotermiki ulgamy kim göz öňünde tutmaly?

Geotermiki jaýy ýylatmagyň we sowatmagyň iň amatly usuly bolsa-da, öýüňizdäki ýerüsti çeşme ýylylyk nasos ulgamynyň wagtynyň dogrydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemeli birnäçe faktor bar.

Zyňyndylary azaltmak: Uglerod yzyňyzy azaltmak siziň üçin möhüm bolsa, has gowy çözgüt ýok.

Daşky gurşawy goramak gullugynyň habaryna görä, geotermiki ýer çeşmesi ýylylyk nasos ulgamlary bar bolan energiýa tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly kondisioner ulgamlaryndan biridir.

Oturylyşyk

Häzirki öýüňizde näçe uzak galmak isleseňiz, geotermiki ulgam has amatly bolar.Göçmek isleýän bolsaňyz, maýa goýumyňyzyň peýdasyny görmersiňiz.Stayöne galmak isleýän öýüňizde bolsaňyz, bazarda geotermiki enjamyň öwezini dolup biljek az zat bar.

Iň oňat peýza. We gaýtadan işlemek

Gurnamak üçin iň amatly ýeriňiz bar bolsa, çykdajylaryňyz has pes bolar.Gorizontal aýlaw ulgamy üçin howlyňyzda ýer bolmak, çykdajylary azaltmak üçin iň oňat wariantydyr.Mundan başga-da, ýerüsti çeşme ulgamy häzirki kanal ýa-da gidroniki ulgamyňyz bilen az üýtgedilip ýa-da üýtgedilmese, uly üýtgeşmeler girizilmeli bolsa çykdajylaryňyz az bolar.

Howa we peýdasy

Howanyňyzda aşa yssy ýa-da sowuk näçe köp bolsa, has az energiýa çykdajylary arkaly maýa goýumyňyzy öwezini dolarsyňyz.Howanyň aşa aşa ýaşamagy, ähtimal, täsir edip biler.

Geotermiki ýylylyk nasosyny oturtmagyň ilkinji çykdajylary gorkuzyp bilýän hem bolsa, öý eýelerine gurmak üçin uzak möhletleýin ýeňillikler, hökümet we ýerli salgyt ýeňillikleri we ahyrky tygşytlylyk tölegleri göz öňünde tutulsa-da, bu meselä geçmegi göz öňünde tutmak üçin has gowy wagt bolmandy. geotermiki ýyladyş we sowadyş.

Bellik :

Makalalaryň käbiri internetden alyndy.Düzgün bozulan bolsa, pozmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Heatylylyk nasos önümleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, OSB ýylylyk nasos kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz, biz siziň iň gowy saýlawyňyz.


Iş wagty: Sentýabr-08-2022