sahypa_banner

CCHP ulgamynyň çylşyrymly gözegçilik we ýokary näsazlyk derejesini nädip çözmeli?Bu ýyladyş we gyzgyn suw üpjünçiligi täze pikir berýär!(2-nji bölüm)

2 (1) 2 (2)

Failureokary şowsuzlyk derejesi

 

Ftor zynjyryny çalyşmak üçin üç üpjünçilik ulgamy çylşyrymly, köp hereket edýän bölekleri we kebşirleýiş bogunlary bar.Amal prosesinde kemçilikleriň bolmagy aňsat.Diňe ýalňyş hyzmat etmek ulanyjylary we dilerleri gaty uly edýär, bu hem üç gezek üpjünçiligiň üznüksiz ösmegine alyp barýan esasy mesele.

 

Deňsiz ýylylyk paýlanyşy

 

CCHP ulgamynyň esasy meselelerinden biri, ýylylyk paýlanyşynyň birmeňzeş bolup bilmezligi.Mysal üçin, dizaýnda gyzgyn suw ileri tutulýan bolsa, gyzgyn suwy doldurmaly bolanda, enjam kondisioner we poly ýylatmak üçin sowuk we gyzgyn suw üpjünçiligini wagtlaýyn togtadar, soň bolsa kondisioner we pol gyzdyrmak işini täzeden başlar. gyzgyn suw islegini kanagatlandyrýar.

 

Bu gapma-garşylyk gyşda has aýdyň bolar, sebäbi ulanyjylara gyşda bir wagtyň özünde ýyladyş we gyzgyn suw wannasy gerek.Adaty üç üpjünçilik ulgamy, ýyladyş we gyzgyn suw täsiriniň goşa kepilligini gazanmak üçin birlik konfigurasiýasyny ýokarlandyrmalydyr.

 

Energiýa netijeliligi

 

Ulgamyň artykmaçlygy, tomusda gyzgyn suw mugt öndürip bilmekidir.Summeröne tomusda temperatura gaty ýokary, bu ýagdaýda ýylylyk nasosynyň gyzgyn suwunyň energiýa netijeliligi ep-esli ýokarlanar.Deňeşdirip görsek, energiýa tygşytlaýjy täsir gaty bir düşnükli däl, sebäbi gyzgyn suw üznüksiz ulanylmaz.

 

Üç üpjünçilik ulgamynyň umumy işi, hammamyň gyzgyn suwunyň temperaturasyny üpjün etmekdir.Tomusda, hammamyň gyzgyn suwunyň temperaturasy we içerdäki temperatura ýapylmagyň temperaturasyna ýetmedik mahaly, içerki gyzgyn suw ýylylyk çalşyjy kondisioneriň kondensatory hökmünde ulanylanda, hammamyň gyzgyn suwy 35 above-dan ýokary bolanda (açyk howada) tomusda temperatura (kondensasiýa temperaturasy) suw çüýşesiniň temperaturasyndan has ýokary), sowadyjy ýagdaý energiýa tygşytlaýar.

 

Umuman aýdanyňda, gyzgyn suw ýuwulmazdan ozal 45 ℃ ýa-da ondanam ýokary bolmaly.Temperatura 35 ℃ ~ 45 above-dan ýokary bolsa, sowadyjy ýagdaý energiýa tygşytlamaz.

 

Atingyladyş we gyzgyn suw birleşdiriş ulgamy

 

Üç üpjünçilik ulgamyna bazaryň isleginiň bardygyna şek ýok, ýöne adaty üç üpjünçilik ulgamynyň kemçilikleri bazaryň islegini kanagatlandyryp bilmeýär, şonuň üçin Wan Julong ýakynda “ýyly bahar” ýyladyş we gyzgyn suw goşa üpjünçilik ulgamyny işe girizdi. .

 

Innowasiýa dizaýn ideýalarynyň üsti bilen, önüm adaty üç üpjünçilik ulgamynda deň däl ýylylyk paýlanyşynyň tehniki agyry nokadyny gowy çözýär.Suw zynjyryny üýtgetmek ýa-da ftor zynjyryny üýtgetmek görnüşindäki adaty üç üpjünçilik ulgamyndan tapawutlylykda, önüm esasan kondensasiýa tarapynda yzygiderli birleşdirilen iki ýylylyk çalşyjy arkaly, ýagny ýyladyş tarapynda ýyladyş we içerki gyzgynlyk arkaly iki sany garaşsyz ýyladyş funksiýasyny amala aşyrýar. suw tarapy.

 

Heatingyladyş işi: suw nasosynyň işlemegi, gyzgyn suw nasosy duralgasy;Gyzgyn suw akanda: gyzgyn suw nasosy işleýär we ýyladyş nasosy saklanýar;Heatingyladyş + gyzgyn suw bilen işlemek: durmuşyň zerurlyklaryny üpjün etmek üçin gyzgyn suw bilen işlemek.


Iş wagty: 18-2022-nji awgust