sahypa_banner

Habarlar

 • Gün termiki ýylylyk nasosy OSB-den birinde

  Gün termiki ýylylyk nasosy OSB-den birinde

  Bilşimiz ýaly Gün ýylylyk panelleri üçege oturdylýar we günüň ýylylygyny siňdirýär, soňra kollektorlarda suwuklygy gyzdyrýar.Soňra bu suwuk çygly merkezi ýyladyş ulgamynyň töwereginde ýa-da içerki gyzgyn suwy gyzdyrýan gyzgyn suw silindriniň içinde suwa çümdüriji gyzdyryjyda aýlanýar.Aý ...
  Koprak oka
 • Heatylylyk nasosy bilen howuz gyzdyryjysynyň arasynda näme tapawut bar?

  Atylylyk nasoslary Howuz ýylylyk nasoslary howuzy gyzdyrmagyň täsirli, ekologiýa taýdan arassa usulydyr.Atylylyk nasoslary uzak wagtyň dowamynda howuz eýelerine pul tygşytlap biler, sebäbi adatça gaz gyzdyryjylardan has az ýyllyk iş çykdajylary we dogry hyzmat etmek bilen 10 ýyl ýa-da ondanam köp dowam edip biler.Bu usul ...
  Koprak oka
 • Inwertor howuz ýylylyk nasosy nähili işleýär?

  Inwertor howuz ýylylyk nasosy nähili işleýär?

  Adaty gaz howuz gyzdyryjylaryndan, gün howuz gyzdyryjylaryndan we elektrik howuz gyzdyryjylaryndan başga-da howanyň, etrapçanyň, hapalanmagyň ýa-da energiýa çykdajylarynyň çäklendirmelerinden gorkman howuzuňyzyň suwuny ýokary netijelilikde gyzdyrmak üçin has gowy saýlaw barmy?Elbetde, howuz ýylylyk nasosy siziň çözgüdiňizdir ...
  Koprak oka
 • Öý kondisionerleri R22, R410A, R32 ýa-da R290 üçin iň oňat sowadyjy

  Öý kondisionerleri R22, R410A, R32 ýa-da R290 üçin iň oňat sowadyjy

  Sowadyjy, kondisionerler ýa-da sowadyjy ulgam üçin işleýän suwuklykdyr.Sowadyjyda ýa-da kondisioner ulgamynda sowadyjy täsir etmek üçin suwuklykdan gaza we tersine faza üýtgemegi geçýär..Ok.bazarda bar bolan we sowadyjy sowadyjylaryň ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň näçe elektrik işlemegi zerur

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň näçe elektrik işlemegi zerur

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary, jaýy ýylatmagyň iň tygşytly usullaryndan biri hökmünde bellidir.Howa çeşmesi ýylylyk nasoslarynyň öndürijilik koeffisiýentine (CoP) baglylykda 200-350% netijelilik derejesine ýetip bilerler, sebäbi öndürýän ýylylygynyň mukdary elektrikden ep-esli köp ...
  Koprak oka
 • Gün panelleri howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary bilen gabat gelýärmi?

  Gün panelleri howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary bilen gabat gelýärmi?

  Gün panelleri, kir ýuwýan maşynyňyzdan telewizora çenli öýüňizdäki islendik enjamy tehniki taýdan işledip biler.Has gowusy, howa çeşmesiniň ýylylyk nasosyny hem işledip bilerler!Hawa, gün fotowoltaik (PV) panellerini howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy bilen birleşdirip, iki ýylylygy öndürmek üçin ...
  Koprak oka
 • Täze R32 inwertor metal şkaf howuz ýylylyk nasosy

  Täze R32 inwertor metal şkaf howuz ýylylyk nasosy

  * Ösen inwertor tehnologiýasy, has tygşytly.* Diňe 0,1 temp tapawudy bilen takyk temp sazlamasy, ýüzmek üçin has amatly.* Bütin dünýäde meşhur MITSUBISHI inverter kompressor markasyny ulanyň.* Aşakdaky ses.* 50Hz we 60Hz meýdany üçin amatly.* Greenaşyl gaz R32 ulanylyşy, pes global ýylylyk ...
  Koprak oka
 • Täze köp funksiýaly EVI inwertor ýylylyk nasosy R32

  Täze köp funksiýaly EVI inwertor ýylylyk nasosy R32

  Bazarlarda köp funksiýaly ýylylyk nasosyna uly isleg bilen.Ine, OSB täze önümlerimiz - Köp funksiýaly EVI inwertor ýylylyk nasosy R32.* Doly DC inwertor tehnologiýasy, ýyladyş talaplaryna görä ýygylyk üýtgeýär, energiýa we elektrik togy tygşytlanýar.* Iň ýokary gyzgyn suw temperaturasy 6-a ýetýär ...
  Koprak oka
 • Ine, ýylylyk nasoslary näme üçin meşhur?

  Ine, ýylylyk nasoslary näme üçin meşhur?

  Atylylyk nasoslary ykjam, ýöne täsirli ulgamda ýyladyş we sowadyş güýjüni hödürleýänligi sebäpli meşhurlyk gazandy.Olar tutuş bir jaýy dolandyryp bilýän ýa-da adaty, otagda otag temperaturasyna gözegçilik etmek üçin süýtsiz bölüniş ulgamynyň bir bölegi hökmünde hereket edip bilýän modellerde bar.Ujypsyzlygyna garamazdan, a ...
  Koprak oka
 • Atylylyk nasosy hammamlar, duşlar we içerki maksatlar üçin ýeterlik gyzgyn suw üpjün edermi?

  Atylylyk nasosy hammamlar, duşlar we içerki maksatlar üçin ýeterlik gyzgyn suw üpjün edermi?

  Dogry dizaýn we enjamlar bilen içerki gyzgyn suw talaplary ýylyň dowamynda howa çeşmesi ýa-da ýerüsti çeşme ýylylyk nasosy tarapyndan üpjün ediler.Atylylyk nasoslary suw gazanlar ulgamyndan has pes temperaturada öndürýär.Gaýnap bilýän we şonuň üçin howp abanýan suwuň ýerine ...
  Koprak oka
 • Guradylan miwe: Gowy ýa-da erbet?

  Guradylan miwe: Gowy ýa-da erbet?

  Guradylan miweler baradaky maglumatlar gaty gapma-garşy.Käbirleri munuň ýokumly, sagdyn iýmitdigini aýdýarlar, beýlekiler munuň süýjüden gowudygyny aýdýarlar.Bu guradylan miweler we saglygyňyza nähili täsir edip biljekdigi barada jikme-jik makala.Guradylan miweler näme?Guradylan miweler, w diýen ýaly diýen ýaly miwedir ...
  Koprak oka
 • R290 DC Inverter ýylylyk nasosy

  R290 DC Inverter ýylylyk nasosy

  Howany goramak üçin pes GPW ýylylyk nasosy has meşhurdyr.Sizde R290 ýylylyk nasosy şu ýylyň başynda birnäçe gezek soraldy?Bazar islegini kanagatlandyrmak we şunuň ýaly ýaşyl we eko energiýany tygşytlaýan ýylylyk nasosy bilen hyzmatdaşymyza kömek etmek. Tebigy sowadyjy girizmegi meýilleşdirýäris ...
  Koprak oka