sahypa_banner

Habarlar

 • Poslama erkin howa çeşmesi gyzgyn suw ýylylyk nasosy

  Poslama erkin howa çeşmesi gyzgyn suw ýylylyk nasosy

  Poslama, kenarýaka hyzmatdaşymyzyň esasy aladalarynyň biridir.OSB poslama erkin howa çeşmesi gyzgyn suw ýylylyk nasosy bilen, munuň çözgüdi.OSB Howa çeşmesi ýylylyk nasosy, açyk şkaf bilen poslama garşy bejergisi bilen bejerilýär.Şeýle hem howa ýylylyk çalşyjy rulonlary (bugarýan ...
  Koprak oka
 • Termodinamiki gün kömekçi ýylylyk nasosy

  Termodinamiki gün kömekçi ýylylyk nasosy

  Adatça, gün panelleri hakda pikir edeniňizde, gün fotoelektriklerini (PV) göz öňüne getirýärsiňiz: üçegiňize ýa-da açyk meýdanda oturdylan we gün şöhlesini elektrik toguna öwürýän paneller.Şeýle-de bolsa, gün panelleri ýylylyk bolup biler, ýagny gün şöhlesini elektrik energiýasyndan tapawutlylykda ýylylyga öwürýär ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy R410A R32 R290 bilen üç deňeşdirme

  Sowadyjy R410A R32 R290 bilen üç deňeşdirme

  R32 bilen R410A arasyndaky deňeşdirme 1. R32-iň zarýad göwrümi az, R410A-dan bary-ýogy 0,71 esse.R32 ulgamynyň iş basyşy R410A-dan has ýokary, ýöne iň ýokary ösüş 2,6% -den köp däl, bu R410A ulgamynyň basyş talaplaryna deňdir.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Jaýyňyzy ýylatmak üçin näme üçin Inverter tehnologiýasyny saýlamaly?

  Jaýyňyzy ýylatmak üçin näme üçin Inverter tehnologiýasyny saýlamaly?

  1. Energiýa sarp edilişiniň azalmagy Şübhesiz, şeýle tehnologiýany saýlamagyň ilkinji argumenti: energiýa sarp edilişiniň ep-esli azalmagy.Bir ýylyň dowamynda tygşytlamak adaty ýylylyk nasosy bilen deňeşdirilende 30-40% arasynda bolýar.COP näçe ýokary bolsa, elektrik toguňyz şonça pes bolar.2. Opera ...
  Koprak oka
 • Howuzymy gyşda gyzdyrmalymy?

  Howuzymy gyşda gyzdyrmalymy?

  Howuzy gyşda gyzdyrmak gaty gymmat bolup biler we köp halatlarda zerur däl.Şeýlelik bilen, howzy nädip gyzdyrmalydygyna göz aýlamazdan ozal, hatda etmelidigiňize-de üns bermegiňizi isleýärin.Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, howuzyňyzda balyk ýok bolsa, ony gyzdyrmaga ýa-da buzda deşik saklamaga zerurlyk ýok.Hatda men ...
  Koprak oka
 • GYSGAÇA GÖRNÜŞLI ATYLDYRYJY GÖRNÜŞLERI ÜÇIN INVERTER ATylylyk nasoslarynyň artykmaçlyklary

  GYSGAÇA GÖRNÜŞLI ATYLDYRYJY GÖRNÜŞLERI ÜÇIN INVERTER ATylylyk nasoslarynyň artykmaçlyklary

  Heatylylyk nasosyny oturtmak öý eýesi üçin uly karar.Adaty gazylyp alynýan ýangyç ýyladyş ulgamyny gaz gazany ýaly täzelenip boljak alternatiwa bilen çalyşmak, adamlar bu işe başlamazdan ozal köp wagt sarp edýärler.Bu bilim we tejribe bize tassyklady, ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary nähili işleýär

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary nähili işleýär

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary daşarky howadan ýylylygy siňdirýär.Soňra bu ýylylyk radiatorlary, ýeriň aşagyndaky ýyladyş ulgamlaryny ýa-da öýüňizdäki ýyly howa konwektorlaryny we gyzgyn suwy gyzdyrmak üçin ulanylyp bilner.Howa çeşmesi ýylylyk nasosy, holodilnikiň içinden ýylylygy çykarşy ýaly daşarky howadan ýylylygy çykarýar ...
  Koprak oka
 • Sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasoslarynyň oňaýly taraplary

  Sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasoslarynyň oňaýly taraplary

  Sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasoslary muňa mynasypmy?Sourceerüsti çeşme ýylylyk nasoslary ýokary netijeliligi we pes işleýiş çykdajylary sebäpli meşhur bolan pes uglerodly ýyladyş ulgamlarydyr, şonuň üçin hökman oňa mynasyp bolup bilerler.Sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosy ýeriň hemişelik temperasyndan peýdalanýar ...
  Koprak oka
 • Içerki ýer çeşmesi ýylylyk nasoslary

  Içerki ýer çeşmesi ýylylyk nasoslary

  GSHP nähili işleýär?Sourceer çeşmesi ýylylyk nasosy ýerden ýylylygy binalara geçirýär.Günüň şöhleleri ýeri gyzdyrýar.Thener soňra ýylylygy saklaýar we gyşyň dowamynda 10 ° C töweregi temperaturany bary-ýogy iki metr ýa-da ondanam pes saklaýar.Sourceerüsti çeşme ýylylyk nasosy ulanýar ...
  Koprak oka
 • Basseýniň howa çeşmesi ýylylyk nasoslaryny gurmagyň dogry ýoly

  Basseýniň howa çeşmesi ýylylyk nasoslaryny gurmagyň dogry ýoly

  Energiýa üpjünçiligi tendensiýalarynyň we daşky gurşawy goramagyň talaplarynyň artýan häzirki ýagdaýynda adamlar energiýa tygşytlaýan we daşky gurşawa zyýan berýän täze energiýa önümlerini yzygiderli gözleýärler.Şeýlelikde, howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslary (ASHP) dünýäde agdyklyk edýär.Bu täzelenip bilýän enjam ...
  Koprak oka
 • Atylylyk nasosyny nädip saýlamaly

  Atylylyk nasosyny nädip saýlamaly

  Bu ýurtda satylýan her bir ýaşaýyş ýylylyk nasosynda, beýleki bar bolan önümler we modeller bilen deňeşdirilende, ýylylyk nasosynyň ýyladyş we sowadyş netijeliligini görkezýän Energiýa gollanmasy belligi bar.Howa çeşmesi bolan elektrik ýylylyk nasoslary üçin ýylylyk netijeliligi ýyladyş bilen görkezilýär ...
  Koprak oka
 • Atylylyk nasoslary bilen nähili işleýändigi we öndürijilik meselesi

  Atylylyk nasoslary bilen nähili işleýändigi we öndürijilik meselesi

  Pumpylylyk nasosynyň sowadyjy ulgamy ýylylyk geçirişine kömek etmek üçin alýumin zynjyrlary bolan kompressordan we iki sany mis ýa-da alýumin rulondan (biri içerde we daşynda) ybaratdyr.Heatingyladyş tertibinde daşarky rulondaky suwuk sowadyjy howadaky ýylylygy aýyrýar we gazda bugarýar.Içerde ...
  Koprak oka