sahypa_banner

Habarlar

 • Doly inwertor atylylyk nasosy 26kw

  Doly inwertor atylylyk nasosy 26kw

  DC inwertor ýylylyk nasosy şu günler has meşhur we biziň OSB eýýäm 3kw-dan 28kw gorizontal dizaýna çenli doly aralyk inwertor ýylylyk nasosy bilen.We şu gün siziň üçin dik fanat bilen 26kw doly inwertor ýylylyk nasosyny täzelemäge şat.Şeýle doly inwertor ýylylyk nasosy 26kw ...
  Koprak oka
 • OSB R290 ýylylyk nasosy

  OSB R290 ýylylyk nasosy

  Pes GWP bolan ECO ýaşyl we energiýa tygşytlaýjy önüme has köp üns berildi.Şol sebäpli R290 ýylylyk nasoslary barada has köp maglumat aldyk.Onda R290 näme we R290 bilen R32 arasynda tapawut barmy?Aşakda has giňişleýin maglumat tapalyň Ilki bilen, R32-iň bardygyny eýýäm bilýärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Howuzyňyzy gyzdyrmak üçin näme üçin inwertor ýylylyk nasosyny saýlaň?

  Howuzyňyzy gyzdyrmak üçin näme üçin inwertor ýylylyk nasosyny saýlaň?

  Howa birneme sowuk bolsa, ýüzmek lapykeç we oňaýsyz.Howanyň üýtgemegi bilen, esasanam bulutly günlerde ýa-da gyşda temperatura ep-esli peselip biler.Temperaturanyň ep-esli peselmegi howzy peýdasyz edip biler.ABŞ-daky howuzlaryň takmynan 90% -i iki-nji ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesi ýylylyk nasosyny gyzgyn küýzä nädip birikdirmeli?

  Howa çeşmesi ýylylyk nasosyny gyzgyn küýzä nädip birikdirmeli?

  Derňew şu ýerden başlaýar.Ilki bilen, gyzgyn küýzede birden köp nasosyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly.Uçarlary işletmek üçin birden köp düwme ulanýan bolsaňyz, belki ulanarsyňyz.Hyzmat gapagyny açsaňyz, nämäňiziň bardygyny anyk bilmelisiňiz.Eger sizde köp bolsa ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn turbamyza howa çeşmesi ýylylyk nasosyny goşup bilerinmi?

  Gyzgyn turbamyza howa çeşmesi ýylylyk nasosyny goşup bilerinmi?

  Bütin dünýäde energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy bilen, gyzgyn çüýşe ulanyjylary küýzelerini ulanmak we ýylatmak üçin çykdajylary tygşytlamagyň usullaryny gözleýärler.Howa çeşmesi ýylylyk nasosy muny amala aşyrmagyň ajaýyp usulydyr.Islendik zat ýaly, ASHP-iň ululygyny saýlamak gaty subýektiw.Şeýle-de bolsa, haladym ...
  Koprak oka
 • ATylylyk nasosy nädip iki ýylylygy we sowadyşy üpjün edýär?

  ATylylyk nasosy nädip iki ýylylygy we sowadyşy üpjün edýär?

  Atylylyk nasoslary içerde rahatlyk üçin meşhur saýlawdyr, sebäbi olar iki işi ýerine ýetirýärler: ýyladyş we sowatmak.Yearylyň dowamynda rahatlygy üpjün etmek üçin kondisioner we peç ýaly aýratyn gyzdyryjylara bil baglamagyň ýerine ýylylyk nasosy oturdylyp, ähli deňizleriň temperaturasyna gözegçilik edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Iýmit suwsuzlandyryjy ulanyp, baly nädip suwsuzlandyrmaly

  Iýmit suwsuzlandyryjy ulanyp, baly nädip suwsuzlandyrmaly

  Talaplar Bal suwsuzlandyryjy (synlarymyzdan birini saýlap bilersiňiz) Pergament kagyzy ýa-da miweli kagyzlar Spatula Blender ýa-da ýylmaýjy Howa berk konteýner (ler) prosedurasy 1. Pergament kagyzyna bal ýaýratmak Miwe ýygnamak kagyzlaryny ýa-da ulanyp bilersiňiz ýörite taýýarlanan miwe püresi ...
  Koprak oka
 • Iýmit suwsuzlandyryjysyny nädip ulanmaly - Täze başlanlar we ösen ulanyjylar üçin 10 peýdaly maslahat.

  Iýmit suwsuzlandyryjysyny nädip ulanmaly - Täze başlanlar we ösen ulanyjylar üçin 10 peýdaly maslahat.

  Iýmit suwsuzlandyryjyny ulanmagyň 10 aňsat usuly 1. Dehidratory iýmit bişirmekden has guratmak üçin düzüň. Dehidrator sag eliňizde köp gyzykly we gyzykly zatlar edip bilýän sowuk we köp görnüşli öý enjamydyr.Salkyn we köptaraplydygyna garamazdan, suwsuzlandyryjy, eger-de sazlasaňyz, köp wagt bulaşdyryp biler ...
  Koprak oka
 • Elektrik vs Gün suwsuzlandyryjy - Tapawudy näme, haýsysyny saýlamaly we näme üçin

  Elektrik vs Gün suwsuzlandyryjy - Tapawudy näme, haýsysyny saýlamaly we näme üçin

  Iýmitleri güneşli günde, mör-möjeklerden, guşlardan we haýwanlardan goragsyz açyk howada ýerleşdirmek, müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän bir tejribe, ýöne saglyk sebäpli iýmitiň suwsuzlanmagy, esasanam howply bolmak üçin maslahat berilmeýär.Gadymy Egyp ...
  Koprak oka
 • Janköýer bilen suwsuzlandyryjy vs Janköýer bolmasa - haýsysyny saýlamaly

  Janköýer bilen suwsuzlandyryjy vs Janköýer bolmasa - haýsysyny saýlamaly

  Jansyz suwsuzlandyryjylar Janköýer bolmasa suwsuzlandyryjy näme diýmek isleýäris?Bu görnüşler konweksiýa suwsuzlandyryjylar hökmünde hem bellidir.Iýmitiňizi suwsuzlandyrmak üçin gaplaryň arasynda ýylylygyň geçirilmegine baglydyr.Üstünlikleri Janköýer bilen deňeşdirilende has arzan bahadan gelýär.Şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat vs. Plastiki suwsuzlandyryjy.Iň gowusy

  Poslamaýan polat vs. Plastiki suwsuzlandyryjy.Iň gowusy

  Iň oňat iýmit suwsuzlandyryjy saýlanylanda, iýmit suwsuzlandyryjylarda plastmassanyň bolmagy we 'gazdan çykarmak' hadysasy bilen baglanyşykly saglyga abanýan howp meselesi.Iýmit derejeli BPA-dan başga plastmassalaram köp adam tarapyndan ýeterlik derejede howpsuz hasaplanmaýar.Şol sebäpli ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesi ýylylyk nasoslary (Howadan suw ýylylyk nasoslary) düşündirildi

  Howa çeşmesi ýylylyk nasoslary (Howadan suw ýylylyk nasoslary) düşündirildi

  Kondisioner tehnologiýasy, Sanyo kondisioneri 70-nji ýyllaryň ahyrynda ilkinji ýylylyk nasosyny öndürenden soň, 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýylylyk nasos tehnologiýasyny öz içine alýar.Suw ýylylyk nasoslaryna howa bu tehnologiýanyň nesli, ýöne howanyň ýerine howa geçiriji ýylylyk w ...
  Koprak oka