sahypa_banner

Habarlar

 • Haýsy suwsuzlandyryjy iň gowusy?

  Haýsy suwsuzlandyryjy iň gowusy?

  Suwsuzlandyryjylaryň iki esasy görnüşi bar: tekjeleri bolan suwsuzlandyryjylar we çykarylýan tekjeler bilen suwsuzlandyryjylar.Bu iki stiliň arasyndaky esasy tapawut janköýeriň ýerleşdirilmegi, ýöne suwsuzlandyryjy synaglarymyzda alma dilimlerini guradanymyzda iki stiliň arasynda iň az tapawudy gördük, ...
  Koprak oka
 • Suwsuzlandyryjy näme

  Suwsuzlandyryjy näme

  Alma çipleri, guradylan mango we sygyr eti, iýmitleri uzak wagtlap pes temperaturada guradýan iýmit suwsuzlandyryjyda edip boljak iýmitlerdir.Çyglylygyň ýoklugy iýmitiň tagamyny güýçlendirýär, bu miwäniň tagamyny has süýji we otlary has ýiti edýär;saklamaga hem mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Nasos suw gyzdyryjylary

  Nasos suw gyzdyryjylary

  Awstraliýada HPWH ulanylýan suw gyzdyryjylaryň 3 göterimini düzýär.2012-nji ýylyň önüm profilinde Awstraliýada bazarda takmynan 18 marka we HPWH-iň 80-e golaý aýratyn modeli, Täze Zelandiýada 9 marka we 25 model bardy.Atylylyk nasosy suw gyzdyryjy näme?Atylylyk p ...
  Koprak oka
 • Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 3-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 3-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasosy bilen howa çeşmesi ýylylyk nasosynyň arasynda näme tapawut bar?Geotermiki ýylylyk nasosy, aýaz çyzygyndan birnäçe metr aşakda durnukly ~ 50-55 dereje bolan ýerden ýylylygy çykarýar.Howa çeşmesi bolan ýylylyk nasosy daşarky howadan ýylylygy çykarýar.Sourceerüsti ýylylyk nasosy i ...
  Koprak oka
 • Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 2-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 2-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasoslary näderejede täsirli?Geotermiki ulgamyňyzy güýçlendirmek üçin ulanylýan her 1 birlik üçin 4 birlik ýylylyk energiýasy berilýär.Bu takmynan 400% netijelidir!Geotermiki ýylylyk nasoslary bu netijelilige ýetip biler, sebäbi ýylylyk döretmeýär - diňe geçirýärler.Diňe üçden bir ...
  Koprak oka
 • Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 1-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasosy quygy-ýygydan soralýan soraglar —— 1-nji bölüm

  Geotermiki ýylylyk nasosy näme?Geotermiki ýylylyk nasosy (ýerüsti çeşme ýylylyk nasosy hem diýilýär) peje ýa-da gazana täzelenip bilýän alternatiwadyr.Geotermiki ulgamyň möhüm bölegi.Geotermiki ulgam 2 esasy bölekden durýar: Öýüňiziň içinde oturan geotermiki ýylylyk nasosy (t ...
  Koprak oka
 • Arassa energiýa öý seriýasy

  Arassa energiýa öý seriýasy

  Öýlerimizde ulanýan energiýamyzyň köpüsi kosmos ýyladyşyna we sowadylmagyna gönükdirilýär.Suw bilen ýyladyş indiki, yşyklandyryş / enjamlar yzarlanýar.Amerika hapa energiýa çeşmelerini arassa çeşmeler bilen çalyşmak üçin işleýärkä, ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarymyz, kosmos we ... ýaly möhüm öý zerurlyklaryny üpjün edýän ulgamlaryň bolmagydyr.
  Koprak oka
 • Suw ýylylyk nasos ulgamyna täjirçilik howasyny gurmagyň ädimleri

  Suw ýylylyk nasos ulgamyna täjirçilik howasyny gurmagyň ädimleri

  Suw ýylylyk nasos ulgamy üçin täjirçilik howasy, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk we islendik sebitde, islendik gurşawda we islendik ýerde işlemek ukyby sebäpli köp sanly janköýer we ulanyjy tarapyndan makullanýar.Onda gurnama ädimleri näme ...
  Koprak oka
 • Dc Inverter ýylylyk nasosy maýa goýmaga mynasypmy?

  Dc Inverter ýylylyk nasosy maýa goýmaga mynasypmy?

  DC inwertor ýylylyk nasosy bütin dünýäde meşhur bolýar.Öňdebaryjy ýylylyk nasos inwertory öndürijisi hökmünde “Fantastic” kompaniýasy köp sanly inwertor howuz ýylylyk nasosyny, jaýy ýylatmak we sowatmak üçin inwertor ýylylyk nasosyny ösdürýär.Gitdigiçe inwertor ýylylyk nasosynyň lomaý satyjysy D zakaz etmek isleýär ...
  Koprak oka
 • Suw ýylylyk nasosyna iki howa ulgamy

  Suw ýylylyk nasosyna iki howa ulgamy

  Bilşimiz ýaly, suw ýylylyk nasosyna howa az uglerodly ýyladyş usulydyr.Daşarky howadan gizlin ýylylygy siňdirýärler we içerdäki temperaturany ýokarlandyrmak üçin ulanýarlar.Suw ýylylyk nasoslaryna howa kondisioner enjamlaryna meňzeýär.Olaryň ululygy jaýyňyz üçin näçe ýylylyk öndürmelidigine baglydyr ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesi basseýn ýylylyk nasosy näme

  Howa çeşmesi basseýn ýylylyk nasosy näme

  Statistikalara görä, soňky 100 ýylda gündelik zerur zatlaryň sarp edilişiniň jemgyýetiň umumy sarp edilişindäki paýy ep-esli azaldy, dynç alyş pudagy bolsa çalt ösdi.Basseýn pudagy, bir sente golaý wagtdan soň esasy dynç alyş pudaklarynyň biri hökmünde ...
  Koprak oka
 • Atylylyk nasoslary dogry çözgütmi?

  Atylylyk nasoslary dogry çözgütmi?

  Angliýadaky ýylylyk nasoslary ýylylyk nasoslary dogry çözgütmi?Pumpylylyk nasosy, ýönekeý söz bilen aýdylanda, çeşmeden (bagdaky topragyň ýylylygy ýaly) ýylylygy başga ýere (jaýyň gyzgyn suw ulgamy ýaly) geçirýän enjamdyr.Munuň üçin ýylylyk nasoslary, gazanlardan tapawutlylykda kiçijik ...
  Koprak oka