sahypa_banner

Haýsy ýylylyk nasoslary gün panelleri bilen has gowy işleýär

2

Heatylylyk nasosy (howa ýa-da ýer çeşmesi) bilen birleşdirilen gün paneli ulgamy, jaýyňyzy degişli ýyladyş bilen üpjün edip, energiýa çykdajylaryňyzy hem azaldyp biler.Howa çeşmesi ýylylyk nasosy bilen birlikde gün paneli ulgamyny ulanyp bilersiňiz.

Itöne deňeşdirip görsek, ýerüsti çeşme ýylylyk nasosy bilen iň oňat işleýär.Adatça, bir ulgamyň netijeliligi iň pes bolanda, beýlekisi iň ýokary derejededir.Şonuň üçin talap edilişi ýaly ikisini ýa-da ýokarda agzalan birligi ulanyp bilersiňiz.Sowuklamak we ýylatmak nukdaýnazaryndan bu iki ulgam iň köpugurlylygy hödürleýär.

Mini bölünen ýylylyk nasosynyň dizaýny hem gowy we gün ýylylygyny burçlara we uzak ýerlere gönükdirmäge mümkinçilik berýär;hemmesi gün ýylylyk bilen ýyladyş bilen baglanyşykly ýokary çykdajylardan we tehniki hyzmat kynçylyklaryndan gaça durýar.

Gün ýylylyk nasoslarynyň artykmaçlyklary

Gün kömegi bilen ýylylyk nasoslary daşky gurşawyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gyzgyn suw ýylylyk nasos ulgamyny döretmegiň iň peýdaly tarapy, ekologiýa taýdan arassa gaz çykarmagydyr.Bu tehnologiýa, energiýa sarp edilişini azaltmak nukdaýnazaryndan adaty elektrik energiýasyndan ýokary hasaplanýar.Mundan başga-da, CO2, SO2 we NO2 ýaly zyýanly gazlaryň çäklendirilmegine kömek edýär.

Gün energiýasy bilen işleýän ýylylyk nasoslarynyň iň möhüm peýdalaryndan biri, tebigy baýlyklary ulanmak bilen sowatmak we ýylatmak üçin amatlydyr.Netijede, ýylyň dowamynda gün kömegi bilen ýylylyk nasosyny synap bilersiňiz.Mundan başga-da, tomusda has gowy işlärler we ýeterlik sowadyş netijelerini bererler.

Gün ýylylyk nasoslarynyň kemçilikleri

Gün paneli ulgamy bilen ýylylyk nasosyny birleşdirmegiň iň uly zyýany bahadyr.Installationokary gurnama çykdajylary, köplenç köp öý eýelerini ruhdan düşürýär.Köplenç ýokary başlangyç çykdajylar potensial netijäni hakykatdanam peýdasyz eder.

Köp ýagdaýlarda öýüňizde has islenýän izolýasiýa goşup, maýa goýumlaryndan iň gowy girdeji alyp bilersiňiz.Bu, ýyladyş nasosyňyzy we gün ulgamyňyzy üýtgetmekden ýa-da kämilleşdirmekden has gowudyr.Mundan başga-da, golaýdaky Sertifikatly Energetika Geňeşçileri bu bahalary arzan bahadan edip bilerler.

Locationerleşýän ýeriňizde alýan gün şöhlesiniň mukdary gün birlikleri üçin hem möhümdir.Şonuň üçin ýylyň dowamynda az mukdarda gün şöhleleri bolan ýerde ýaşaýan bolsaňyz, birneme kynçylyk döredip biler.


Iş wagty: Awgust-24-2022