Önümler

 • Inwertorlar Howa / Wat ...

  Wilo suw nasosy bilen howa / suw ýylylyk nasosy

  1. Pes temperatura gurşawy üçin - 15 dereje.
  2. Pes işleýän ses bilen amatly inwertor tehnologiýasy, esasanam willalary pol bilen ýylatmak üçin amatly.
  3. Has takyk temperatura gözegçilik, 1 derejeden aşakda bolup biler.
  4. Dürli awtomatiki kesgitleme funksiýalary birlikleri gorap biler.
  5.Gurnama aňsat dizaýn.

 • Erp Label A synpy ...

  Erp Label A ++ Howa suw inwertory ýylylyk nasosy

  1.- 15 dereje Selsiý henizem gowy işleýär.
  2. Has amatly we pes ses DC inwertor tehnologiýasy.
  3.Bu 50 Hz we 6OHz meýdançalarynda ulanylyp bilner.
  4. 1 derejeden pes sazlanylýan temperatura tapawudy.
  5. Has köp gorag funksiýalary we awtomatik näsazlygy barlamak funksiýasy.

 • Howa suwy ...

  Howa suw inwertory ýylylyk nasosy, ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin amatly

  1. Has köp tygşytlaýjy inwertor kompressory, -15 gradus derejesinde işläp biler.
  2. Takyk temperatura gözegçiligi , pes ses we has amatly.
  3.Dünýä belli WILO nasosy.
  4. CAREL markasynyň elektron gözegçiligini ulanyň , has takyk.
  5.Temperaturany 1 dereje takyk dolandyryp bolýar.

 • Öý hojalygyny böl ...

  Suw ýylylyk nasosyna öý hojalygy Dc inwertory howasyny bölüň

  1. Gowy COP bilen -10 gradus derejesinde işlemegi dowam etdiriň.
  2.Ak / gara / çal galvanizli polat gabyk islege bagly.
  3. Gabyk ýylylyk çalşyjyda (plastinka ýylylyk çalşyjy goşmaça) we meşhur inwertor kompressorynda ýokary täsirli mis turbany ulanmak.
  4.Armatiki temperaturany duýmak funksiýalary, termostat tarapyndan dolandyrylyp bilner.
  5.Auto näsazlygy barlamak funksiýasy we dürli akylly gorag.
  6. Janköýer rulonyny ýylatmak / sowatmak, poly ýylatmak, içerki gyzgyn suw bilen ýylatmak we ş.m. ulanylýar.
  7. Içerki bölüm üçin açyk dizaýn, has köp ulanyjy üçin amatly.

 • Dc Inverter Air S ...

  Dc Inverter Howa çeşmesi Daşky ýylylyk çalşyjy bilen ýylylyk nasosy

  11. Janköýer rulonyny ýylatmak we sowatmak, poly ýylatmak, içerki gyzgyn suw bilen ýylatmak we ş.m. ulanyp bolýar.
  2. Has köp energiýa tygşytlaýjy DC inwertor tehnologiýasy, has amatly we güýç tygşytlamak.
  3.WILO suw nasosy.
  4. Saýlamak üçin gabygyň dürli reňkleri we materiallary ulanylyp bilner.Galvanizli polat gabygy ýa-da poslamaýan polat ulanylyp bilner
  5. Easyeňil gurmak we buzuň doňmagynyň öňüni almak üçin ýapyk we açyk ýaýlar bilen.

 • Içerki gyzgyn suw ...

  250L suw çüýşesi bilen içerki gyzgyn suw ýylylyk nasosy

  1.Super poslama öndürijilik dupleks poslamaýan polat 2205 içerki tank.SS304 ýa-da boýalan örtükli daşarky tank.
  2. WIFI funksiýasy bilen reňkli duýgur ekran dolandyryş ekrany.
  3. Has ýokary netijelilik we ajaýyp asuda işlemek üçin ýörite dizaýn janköýer motory.
  4. Has ygtybarly, içki tanky gaplaýan ýokary täsirli kondensator-daşarky mis rulon.
  5. Ekologiýa taýdan arassa R134a sowadyjy.
  6. Öňdebaryjy poslama garşy anod Mg taýagy we elektrik titanium anody bilen goraň.

 • Içerki howa ýoly ...

  Içerki howa çykarylýan howa çeşmesi suw gyzdyryjy integral ýylylyk nasosy

  1. Iň ýokary gyzgyn suw 60 ° C çenli.
  2. Suw geçirmeýän örtük.
  3.Air çekilen suw, suw gyzdyrylanda mugt salkyn howa hödürleýär.
  4. LCD gözegçilik ediji / Duýgur paneli dolandyryjy islege bagly.
  5. Bejeriş porty goşmaça 80-150 mm.
  6.Interal / Daşarky sowadyjy rulon goşmaça.
  7. Erode garşy goramak üçin suw çüýşesiniň içinde Mg taýagy.
  8. Gün gyzdyryjylary bilen birleşdirmek üçin goşmaça goşmaça gün rulony
  9. CE / CB tassyklandy.

 • Içerki ýokary effekt ...

  Higherli ýokary netijelilik monoblok howa çeşmesi suw gyzdyryjy ýylylyk nasosy

  1.KOP 4.0
  2. Işlemeýän duýduryş çyrasy islege bagly.
  3.LCD sanly gözegçilik ediji, hepdelik awto 65 ° C ýokary temperatura antisepsis bilen.
  4.Saýlamak we passiwasiýa bejergisi islege bagly, tankyň has gowy hilini we has uzak hyzmat ediş wagtyny üpjün ediň.

 • EVI tehnologiýasy ai ...

  EVI tehnologiýa howasy sowuk ýer üçin suw ýylylyk nasosyna

  1. 10kw, 16kw we 34kw-dan giňden saýlaň.
  2. Iň ýokary suw temp 60 grad.Sowuk ýer üçin amatly -25 ° C pes gurşaw tempinde işlemegi dowam etdiriň.
  3. Copeland EVI R410A ýokary tehnologiýaly kompressoryň kömegi bilen sowuk howada durnukly işlemäge ukyply ýylylyk nasosy.
  3. Awtomatiki eriş, el bilen eriş we ultra pes temp eriş ýaly gapdal ýylylyk nasosynda köp eriş.
  4. Garyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýörite janköýer dizaýny.
  5. Iki sanly EEV, içindäki goşmaça plastinka ýylylyk çalşyjy.
  6. Iki gezek taýmer funksiýasy, güýji tygşytlamak.

 • Täze energiýa pes ...

  Suw ýylylyk nasosyna täze energiýa pes temperaturaly howa

  1. Daşky gurşaw temperaturasynda -25 gradus C-de gowy işlemek;
  2. EEV, EVI kompressory, kömekçi zynjyr üçin plastinka ýylylyk çalşyjylary, gabyk suw ýylylyk çalşyjy turbasy ýaly ýokary hilli komponentler.
  3. heatylylyk nasosynyň açyk howada gowy işlemegini üpjün etmek üçin optimal eriş.
  4. Aýazdan suwy kondensirlemek üçin çalt zeýkeş dizaýny.
  5. Buglaýjynyň aşagyndaky ýyladyş kemeri;
  8. Pes tizlikli janköýerler tarapyndan pes ses, kompressor sesini we ses siňdiriş materialyny doly izolýasiýa etmek.
  9. kompressoryň ýylydygyna göz ýetirmek üçin krankly gyzdyryjy.

 • Söwda EVI Ai ...

  Söwda EVI howa çeşmesi ýylylyk nasosy pes temp -25 ℃ Işleýiş

  1. 4 janköýer dizaýny bilen ak reňkli şkaf.
  2. Örän ýokary we ýokary öndürijilik gazanmak üçin elektron giňeldiş klapanlary + siňdiriji klapan.
  3. Ekonomizator güýçlendirilen bug sanjymyna gözegçilik etmek, öndürijiligi optimizirlemek üçin kabul edilýär.
  4. highokary we pes basyş üçin gurlan diferensial basyş wyklýuçateli.
  5. Uzakdan dolandyrmak, ulanyjy üçin amatly interfeýsli, düşünmek we işlemek aňsat bolan LCD gök displeý dolandyryjysy.
  6. Doňdurma garşy gorag ýaly köp gorag, sowuk howada ýylylyk nasosynyň kadaly işlemegi üçin.

 • Tanksyz monoblok ...

  Suw ýylylyk nasosynyň ýokary tempine tanksyz monoblok EVI howasy

  1. Meşhur EVI Copeland kompressory, Howpsuz, Ygtybarly, Durnukly işlemek we çydamly.
  2. Meşhur ýapon markasy Saginomya dört taraplaýyn klapan + elektron giňeltmek klapan;pes gurşaw tempinde erişde gaty täsirli ..
  3. Ygtybarly we durnukly ýokary netijelilik ýylylyk çalşyjy
  4. Greenaşyl we daşky gurşawa arassa sowadyjy R134a
  5. Ömrüň dowamynda ýokary COP bilen işlenip düzüldi
  6. Ak / çal galvanizli metaldan ýasalan berk kabinet
  7. Sesi dolandyrmak üçin doly pikir;Kompressor kauçuk aýaklary üpjün edilýär.