sahypa_banner

CCHP ulgamynyň çylşyrymly gözegçilik we ýokary näsazlyk derejesini nädip çözmeli?Bu ýyladyş we gyzgyn suw üpjünçiligi täze pikir berýär!(1-nji bölüm)

1 (1)

 

1 (2)"Heatylylyk nasosynyň üç gezek üpjünçiligi düşünjesi gaty gowy, näme üçin muny maslahat bermeli däl?"Bu sorag köp adamy biynjalyk etdi?

 

Hakykatdanam, bir wagtyň özünde ýyladyş, sowadyş we gyzgyn suwuň üç zerurlygyny kanagatlandyryp biljek howa çeşmesi ýylylyk nasosynyň üç üpjünçilik ulgamy diňe bir öýüň rahatlygyny gowulaşdyryp bilmän, ulanyjylaryň başlangyç maýa goýumlaryny hem azaldyp biler.Şeýle-de bolsa, on ýyldan gowrak wagt bäri üç gezek üpjünçilik ulgamy döräli bäri, ösen düşünjesi sebäpli güýçli öňe sürülmedi we meşhur bolmady, emma şu güne çenli gyzgyn däl.

 

Näme üçin bu ýerde?

 

Meseläniň düýp sebäbi, çylşyrymly dolandyryş ulgamy, ýokary näsazlyk derejesi, ýylylyk paýlanyşy we energiýa netijeliligi ýaly ýylylyk nasosynyň üç üpjünçilik ulgamynyň ýeňip bolmajak kemçiliklerinden ybarat.

 

Dolandyryş ulgamy çylşyrymly

 

Häzirki wagtda pudagyň üç üpjünçilik önüminiň iki esasy ulgam görnüşi bar: suw zynjyryny üýtgetmek we ftor zynjyryny geçirmek.

 

Olaryň arasynda, ftor zynjyrynyň üç gezek üpjünçiligi dürli klapanlara gözegçilik etmek arkaly dürli funksiýalary amala aşyrýar.Bu ugurda hiç hili mesele bolmasa-da, ulgam çylşyrymly, bölekler we kebşirleýiş bogunlary gaty köp, işleýiş şowsuzlygy ýokary, ygtybarlylygy kepillendirmek kyn, durnuklylygy goýman, çykdajylary hem ýokary, göwrümi uly, gurmak we goldamak amatsyz.

 

Suw zynjyrynyň üç taraplaýyn klapany dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin dolandyrylýar.Bu usul Europeewropada giňden ulanylýar we ulgam birneme ýönekeý we ygtybarly.Şeýle-de bolsa, suw çüýşesine has ýokary talaplar bar, bu esasan içki rulon turbasyny saýlamakda, suw çüýşesini gaýtadan işlemekde we suw çüýşesiniň hyzmat ediş möhletinde öz beýanyny tapýar.Şol bir wagtyň özünde, suw çüýşesi gytaklaýyn gyzdyrylýandygy sebäpli, energiýa tygşytlamaga we suw temperaturasynyň ýokary çägine amatly däl we umumy bahasy ýokary.


Iş wagty: 18-2022-nji awgust