sahypa_banner

R290 Howa çeşmesi ýylylyk nasosy

R290 Howa çeşmesi ýylylyk nasosy

Atylylyk öndürijileri alternatiw sowadyjylary tapmaga synanyşýarlar, sebäbi häzirki sowadyjylaryň ekologiki taýdan hem maddy taýdan has amatly däldigi sebäpli.

Näme üçinR290 ýylylyk nasosyR290 sowadyjy ulanarmy?

R290 sowadyjy tebigy, ekologiýa taýdan arassa we täsirli sowadyjy.

Adatça propan gazy diýlip atlandyrylýan R290, daşky gurşawa täsiri az bolan A3 synpy sowadyjydyr.Bu bugarýan süýşme we ýokary termodinamiki netijeliligi bolmadyk arassa madda.Bu sowadyjynyň zäherliligi pes, ýöne ýokary ýangyjy.Mundan başga-da, bu sowadyjy tehnologiýa islendik täjirçilik ýa-da senagat ulgamyna ýa-da enjamyna birleşdirilip bilner.Europeewropada ulanylmagy, ulanylyşyna we töleginiň ýerleşişine baglylykda sowadyjy zarýad beriş çäklendirmeleri bilen çäklenýär.

PeýdasyR290 atylylyk nasosy 

 • Ekologiýa taýdan amatly: R290 tebigy, zäherli däl, dowamly uglewodorod (HC) sowadyjy we gidroflorokarbon (HFC) sowadyjylaryna iň esasy alternatiwadyr.R290, anOzonyň azalmagy mümkinçiligi (ODP) 0we aşa pesGlobal ýylylyk potensialy (GWP) 3.

1219F09B7FCE48A088062001976C1980

 • EN378 we F gazyna laýyk gelýär.
 • R290-nyň termodinamiki häsiýetleri sebäpli öndürijiligi ýokary.Mundan başga-da, olaryň kiçi göçürme kompressorlary täjirçilik enjamlarynda netijeliligi hasam ýokarlandyrýar.
 • Termodinamiki aýratynlyklary we ýokary öndürijiligi enjamlaryň elektrik sarp edilişinde kuwwatlylygy ýokarlandyrýar, tygşytly ekologiýa taýdan arassa sowadyjy.
 • Netijelilik: R290-nyň ýokary termodinamiki häsiýetleri her ulgam üçin zarýadyň peselmegine we ulgam çykdajylarynyň azalmagyna mümkinçilik berýän ulgamyň energiýa sarp edilmegine mümkinçilik berýär.

 

ÜstünligiR290 atylylyk nasosy

R290 ýylylyk nasosy indiki bazar tendensiýasy bolar.

 • Energiýa netijeliligi.Termodinamiki häsiýetleri we ýokary netijeliligi sebäpli elektrik toguňyz sarp ediler we şonuň üçin elektrik çykdajylary hem azalar.
 • Howanyň uýgunlaşmagy.R290 gazynyň, howa şertlerine garanyňda yssy howa şertlerine has gowy sazlanandygy görkezildi.
 • Olaryň pes zyňyndy kompressorlary senagat enjamlarynyň netijeliligini ýokarlandyrýar, ýöne täjirçilik enjamlarynda-da gowy işleýär.
 • Programmalaryň giň gerimi.R290 sowadyjy, täjirçilik we önümçilik häsiýetli ulgamlarda we enjamlarda doly güýje girýär.
 • Beýleki komponentler bilen gowy utgaşyk.
 • Beýleki sowadyjylar bilen deňeşdirilende bary-ýogy 40% öndürýän R290 sowadyjynyň bahasy arzanladyldy.
 • Uzak möhletli ekologiýa taýdan amatly alternatiwa.Dogry düzgünler bar bolsa, sowadyjy bazarynda gowy garşy alynýan tebigy gaz.
 • Programmanyň has giň gerimi.R290 bilen suw 70 ℃ ýa-da has ýokary derejede öndürilip bilner, bu bolsa radiatorlar bilen ulanmak üçin amatly edýär we gönüden-göni abatlaýyş bazaryna girmäge mümkinçilik berýär.

·

OSB Täze gelişR290DC Inverter ýer çeşmesiAtylylyk nasosyp

Daşky gurşawa uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak we global ýylylygyň öňüni almak üçin OSB R290 ýerüsti çeşme ýylylyk nasosyny ösdürýär.Az uglerod zyňyndylary we ýokary öndürijilik ýaly köp artykmaçlyklar bilen, R290 sowadyjy, uglerod zyňyndylarynyň azalmagyna we uglerodyň bitaraplygynyň global maksadyna ýetmäge kömek edýän pudagyň iň ösüş potensialy bolan sowadyjy hökmünde ykrar edildi.

 1-2

 • R290 sowadyjy ulanyň.

H0-dan ozonyň dargamak potensialyny (ODP) we 3-den aşa pes global ýylylyk potensialyny (GWP) alyň.

 • Durnuk temperatura.

R290 sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosy daşardaky wagta ýa-da temperatura garamazdan yzygiderlilikdir

 • Suwuň has ýokary temperaturasy 75 to çenli

Çykýan suwuň temperaturasy iň ýokary bolup biler75 ° C.we iň pes derejä çenli3 ° C.radiatorlar bilen ulanmagy amatly edip bilýän we gönüden-göni abatlaýyş bazaryna girmäge mümkinçilik berýän R290 bilen.

 • Kondisioner, poly ýylatmak, hatda içerki gyzgyn suw bilen üpjün etmek bilen köp funksiýaly.
 • Ösen inwertor tehnologiýasy, pes ses

Temperatureygylyk temperatura görä üýtgeýär, elektrik energiýasynyň işleýiş çykdajylaryny tygşytlaýar, pes ses, has amatly

 • COokary COP we EER
 • Dürli gözegçilik we gorag funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan

Mikrokompýuteriň akylly dolandyryş tertibi bilen.funksiýa toplumy amala aşyrylyp bilner, öçürmek we ýat sazlamalary we beýleki funksiýalar.

Dürli gözegçilik we gorag oýunlary bilen enjamlaşdyrylan, agyr iş şertlerinde gaty ygtybarly we durnukly işlemegi üpjün etmek.

Model

BGB1I-050

Sowadyjy

R290

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty *

kw

2-6

 

BTU / sag

6800-20460

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty **

KW

1.8-5.6

 

BTU / sag

6100-19100

Sowuklama kuwwaty

KW

2-6

 

BTU / sag

6800-20460

Atingyladyş güýji giriş *

KW

0.4-1.34

Atingyladyş güýji **

KW

0.45-1.6

Sowadyjy güýç giriş

KW

0.4-1.37

Işleýän tok (ýyladyş) *

A

1.8-6.1

Işleýän tok (ýyladyş) **

A

2-7.3

Işleýän tok (sowatmak)

A

1.8-6.3

Elektrik üpjünçiligi

V / PH / HZ

220-240 / 1 / 50-60

COP *

4.5-5

COP **

3.5-4

EER

4.4-4.9

Iň ýokary suw tempi

60-75

Iň az çykyş suw tempi

3

Kompressoryň mukdary

1

Suw birikmesi

dýuým

1

Atingyladyş Suw akymynyň göwrümi

m3/h

1.7

Atingyladyş Suw basyşy peselýär

kpa

50

Sowuklama Suw akymynyň göwrümi

m3/h

2.1

Sowuklama Suw basyşynyň peselmegi

kpa

50

Arassa ölçegL * W * H.

mm

900 * 803 * 885

Gaplamak ölçegiL * W * H.

mm

930 * 833 * 950


Iş wagty: Sentýabr-08-2022