sahypa_banner

Gün ýylylyk nasosynyň tygşytly we akylly tygşytlaýyş warianty

1.

Gün ýylylyk nasoslary energiýa tygşytlylygynyň täze ýoludyr!Gün bilen işleýän ýylylyk nasoslary bir maşgalaly jaýlar üçin iň gowusydyr.Mundan başga-da, bu iň oňat maýa goýumlarynyň biridir.Aşakda gün ýylylyk nasos birlikleriniň has köp aýratynlyklaryny göreliň.

Bu nähili işleýär?

Günüň dowamynda gün gyzdyryjy esasan gün energiýasy bilen işleýär we gün şöhlesinden az mukdarda güýç siňýär.Bu ýylylyk nasoslary köp sagatlap ulanylyp bilner we batareýalara bolan zerurlygy hasam ýok edýär.

Singleeke maşgalalar üçin has amatly, sebäbi köp maşgala ýaşaýyş jaýlarynda merkezleşdirilen ýa-da aýratynlaşdyrylan termiki integrasiýa zerurlygy amatlylygy azaldyp biler.Bu setden daşgary ulgam däl, ýöne gündizine AC birikmesiz ýarym tizlikde ýa-da goşmaça gün panellerine birikdirilen ýagdaýynda doly tizlikde işläp biler.

Atylylyk nasoslary işlemek üçin elektrik toguny talap edýär we elektrik energiýasy gaýtadan dikeldilýän çeşme bolansoň, gün paneliniň ýylylyk nasosyny işledip biljekdigi baradaky sorag ýüze çykýar.Gün panelleri öýüňiziň ýylylyk nasosyny işletmek üçin ýeterlik elektrik öndürip biler.Gün panelleri we ýylylyk nasoslary biri-birini netijeli doldurýar, umumy elektrik tölegleriňizi peseldýär.

Gün paneliniň öndürip biljek iň ýokary güýji näme?

Gün panelleriniň netijeliligi soňky birnäçe onýyllygyň dowamynda ep-esli ýokarlandy.Gün panelleri 1950-nji ýyllarda gün energiýasynyň takmynan 6% -ini elektrik toguna gaýtadan dikeltmegi başardy.Emma 2020-nji ýyla çenli gün panelleriniň netijeliligi 18,7 göterime çenli ýokarlandy.Mundan başga-da, käbir ýokary derejeli gün panelleri bu mukdary 25% -e çenli artdyryp biler.

Gün paneli, öýüňizdäki islendik enjamy diýen ýaly tehniki taýdan işledip biler.Kir ýuwýan maşyn, sowadyjy, peç, telewizor we beýleki enjamlar, hemmesi gün paneli bilen işledilip bilner., Öne, iň esasysy, ýylylyk nasosyňyzy has netijeli işledip biler.“Home Inspection Insider” -iň habaryna görä, üçegiňize birnäçe gün panellerini oturtmak we energiýany hasaplamak aňsat we täsirli iş.

Gün paneli arkaly öndürilýän güýjüň mukdary üç esasy element bilen kesgitlenýär.

Gün paneliniň ölçegleri we ululyklary

Gün öýjüginiň netijeliligi: Öýjükleriň gün şöhlesini elektrik toguna öwürmekde näderejede täsirli bir çäre.

Sebitiňizde bar bolan ýagtylygyň mukdary (iň ýokary gün sagatlary).

Gün şöhlesiniň ortaça mukdary iň möhüm tarapdyr.Gündizine umumy gün şöhlesiniň 8-den 9 sagadyny alyp bilseňizem, bu 4 ýa-da 5 bilen has çäklendirilip bilinjek iň ýokary gün şöhlesiniň 8 sagadyna deň däldir.

Her gün ulgamy aýratyn hojalygyň isleglerine laýyk gelýär.Çuňňur synag elmydama näçeräk elektrik energiýasynyň gerek boljakdygyny kesgitlemek maksady bilen ökde hünärmenler tarapyndan geçirilmelidir.Mundan başga-da, ýylylyk nasosynyň elektrik talaplary ulgamyň görnüşine baglydyr.


Iş wagty: Awgust-24-2022